שלוש דרגות בפרישות (מתוך "ספר הארבעים ביסודות האמונה")