הביטחון מן אלעאצפה (בתוך "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס)